NaturAtlas.cz
 

Houbařský slovník pojmů

A B C D E F G H CH I K L M N O P R S T Ú V
A
 
Alveoly
Jamky na klobouku některých hub, zejména smržů.

Anamorfa
Nepohlavní stadium houby, rozmnožující se nepohlavními výtrusy, nejčastěji konidiemi.

Anastomózy
Příčné spojky mezi lupeny nebo lištami, většinou nízké (žilkovité).

Apothecium
Pohárovitá, miskovitá nebo terčovitá plodnice vřeckovýtrusných hub, přisedlá nebo s různě dlouhou stopkou; u některých rodů bývá výrazně modifikovaná.

Areoly
Okrouhlé světlé plošky zůstávající na povrchu pýchavek (Lycoperdon) po opadání ostnů nebo bradavek.

Askospora
Pohlavní výtrus vznikající ve vřecku.

Askus (Vřecko)
Buňka vřeckovýtrusných hub, ve které se tvoří pohlavní výtrusy – askospory.

Autolýza
Rozklad buněk způsobený vlastními enzymy.

B
 Nahoru
Balistospora
Aktivně odmršťovaný výtrus stopkovýtrusných hub.

Bazidie
Buňka, na které se tvoří pohlavní výtrusy stopkovýtrusných hub.

Bazidiospora
Pohlavní výtrus vznikající na bazidii.

Biotop
Přírodní stanoviště (lokalita), ve které se houba nachází.

Blastospory
Buňky nebo nepohlavní výtrusy (konidie) vzniklé pučením.

Boreální
Severský.

C
 Nahoru
Cystidy
Aterilní buňky v roušku nebo pokožce stopkovýtrusných hub, nápadné svou velikostí, tvarem a někdy i obsahem.

D
 Nahoru
Dermatocystidy
Cystidy v pokožce klobouku nebo třeně. Pojem se tradičně užívá zejména u rodu holubinka (Russula).

Diafragma
Papírovitá blanka oddělující teřich od sterilní báze u břichatkovitých hub.

E
 Nahoru
Endobiotický
Žijící uvnitř hostitele.

Endogenní
Uvnitř tvořený.

Endoperidie (Vnitřní okrovka)
Vnitřní vrstva obalu plodnice u břichatkovitých hub.

Epigeický
Tvořící plodnice, které větší částí nebo celé vyčnívají nad povrch půdy.

Epikutis
Povrchová blanka (pokožka).

Epilitický
Rostoucí na povrchu horniny.

Excipulum
Stěna apothecia, často mnohovrstevná.

Exogenní
Vně tvořený.

Exoperidie (Vnější okrovka)
Vnější vrstva obalu plodnice u břichatkovitých hub.

Exsikát
Vysušená plodnice houby určená pro herbář.

F
 Nahoru
Fruktifikace
Vytváření plodnic.

G
 Nahoru
Gelatinózní (Rosolovitý)
Obsahující rosolovitou hmotu, obalený rosolovitou hmotou.

Gleba (Teřich)
Plodná oblast v plodnicích břichatkovitých hub. Tvoří jej pletivo obsahující bazidie s výtrusy. Zralý teřich bývá vatovitý, prachovitý nebo slizovitý.

Gutace
Vylučování přebytečného množství vody v podobě kapiček.

Gymnokarpní
Houby s rouškem výtrusným uloženým na povrchu plodnice (např. smrže).

H
 Nahoru
Habitat
Přírodní stanoviště (lokalita), ve které se houba nachází.

Haustoria
Zvláštní orgán na hyfě parazitické houby, který proniká do hostitele a slouží k čerpání živin.

Hyfy
Houbová vlákna, složená z protáhlých buněk oddělených přehrádkami. Tvoří podhoubí i plodnice hub.

Hygrofánní
Snadno pohlcující vodu nebo vzdušnou vlhkost, přičemž vlhká část plodnice (zejména okraj klobouku) bývá tmavší a živěji zbarvená; po vyschnutí výrazně zesvětlá.

Hygroskopický
Pohlcující vodu nebo vzdušnou vlhkost a v důsledku toho měnící tvar (toto užší vymezení pojmu je zažité v mykologii).

Hymenium
viz. Rouško - Výtrusorodá vrstva u stopkovýtrusných hub.

Hymenofor
Část plodnice, která na svém povrchu nese rouško (např. ostny, lupeny nebo rourky) a zpravidla výrazně zvětšuje výtrusorodou plochu.

Hypogeický
Tvořící plodnice pod zemí (v půdě nebo vrstvě opadu).

CH
 Nahoru
Chlamydospory
Nepohlavní tlustostěnné výtrusy, sloužící k přežití (přezimování) houby.

I
 Nahoru
Inkrustace
Materiál vyloučený nebo usazený na povrchu hyf nebo cystid, nejčastějí v podobě zrnek pigmentu nebo různě tvarovaných krystalků.

K
 Nahoru
Káčovitý
Obráceně kuželovitý (prostorový útvar v podobě dětské hračky – káči), někdy s mírně vyklenutou horní plochou.

Kapilicium (Vlášení)
Vatovitý soubor vláken v teřichu břichatkovitých hub. Tvoří ho tlustostěnné, tmavě zbarvené a větvené hyfy bez přehrádek.

Kaulocystidy
Cystidy nacházející se na povrchu třeně.

Kleistothecium
Typ plodnice u vřeckovýtrusých hub, je uzavřená a otvírá se rozrušením nebo rozpadem stěny.

Kolumela
Sterilní sloupek uvnitř plodnic některých hub (např. břichatkovitých).

Komenzál
Organizmus žijící s jiným organizmem ve vzájemně výhodném vztahu.

Konidie
Nepohlavní výtrusy hub, vznikající na specializovaných hyfách, zvaných konidiofory. Tvoří se rozdělením existujících buněk přehrádkami nebo vypučením z tzv. konidiogenní buňky.

Konidiofor
Specializovaná, často pozměněná hyfa nesoucí konidie.

Koprofilní
Rostoucí na exkrementech živočichů.

Kortina (Pavučinka)
Pavučinovitě vláknitý závoj, který je dobře patrný u mladých plodnic pavučinců (Cortinarius), ale i některých jiných stopkovýtrusých hub.

Kosmopolitní
Celosvětový, respektive rozšířený na všech 5 kontinentech, vyjma Antarktidy.

Krček (Rostrum)
Prodloužená a zúžená horní část perithecia, na vrcholu s ústím (ostiolem).

Kutis
Pokožka klobouku nebo třeně, složená z hyf uspořádaných rovnoběžně s povrchem.

L
 Nahoru
Laktiferní hyfy (Mléčnice)
Houbová vlákna obsahující mléčnou, často nápadně zbarvenou tekutinu (latex), která se po narušení stěny hyfy rozlévá ven.

M
 Nahoru
Makromycety
Plodnice hub větších než 1 mm.

Makroskopie
Vlastnosti hub pozorovatelné pouhým okem nebo lupou.

Mikromycety
Plodnice hub velké do 1 mm, viditelné většinou jen pod mikroskopem.

Mléčnice (Laktiferní hyfy)
Houbová vlákna obsahující mléčnou, často nápadně zbarvenou tekutinu (latex), která se po narušení stěny hyfy rozlévá ven.

Mycelium (Podhoubí)
Soubor rozvětvených houbových vláken, tvořící vlastní tělo houby.

Mykologie
Vědní obor o houbách.

Mykorhiza
Symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin.

N
 Nahoru
Nitrózní pach
Pach po kyselině dusičné.

Nosič (Receptakulum)
Útvar v plodnicích břichatkovitých hub, který v dospělosti vynáší teřich nad úroveň substrátu. Bývá pružný, pórovitý, často pestře zbarvený a mívá rodově charakteristický tvar (jednoduchý, rozvětvený nebo mřížovitý).

O
 Nahoru
Okrovka (Peridie)
Obal plodnice u břichatkovitých hub, funkčně zpravidla dvouvrstevný, z hlediska vnitřní stavby mnohdy i vícevrstevný.

Ostiolum (Ústí)
Ústí na vrcholu plodnic vřeckovýtrusných hub (obvykle perithecií), často umístěné na prodloužené a zúžené horní části plodnice – krčku (rostrum).

P
 Nahoru
Pavučinka (Kortina)
Pavučinovitě vláknitý závoj, který je dobře patrný u mladých plodnic pavučinců (Cortinarius), ale i některých jiných stopkovýtrusých hub.

Peridie (Okrovka)
Obal plodnice u břichatkovitých hub, funkčně zpravidla dvouvrstevný, z hlediska vnitřní stavby mnohdy i vícevrstevný.

Peridiola
Čočkovitý nebo peckovitý útvar u hnízdovkovitých hub vzniklý rozdělením teřichu na několik samostatných celků; bývá poutkem připojena ke stěně plodnice a obsahuje výtrusy.

Perithecium
Kulovitá, hruškovitá až lahvicovitá plodnice vřeckovýtrusných hub, s rouškem na dně a bocích vnitřní dutiny a na vrcholu s malým otvorem – ústím.

Pleurocystidy
Cystidy nacházející se na ploše lupenů (nikoli na ostří lupenů).

Podhoubí (Mycelium)
Soubor rozvětvených houbových vláken, tvořící vlastní tělo houby.

Póry
Ústí rourek u hřibovitých hub a chorošů. U některých druhů mají jinou barvu než rourky.

Připojení lupenů ke třeni
Odsedlé lupeny Volné lupeny Zúženě připojené lupeny Připojené lupeny Krátce sbíhavé lupeny Vykrojené lupeny Vykrojené  a zoubkem sbíhavé lupeny Sbíhavé lupeny Dlouze sbíhavé lupeny

Připojení rourek ke třeni
Sbíhavé rourky Krátce sbíhavé rourky Vykrojené rourky Připojené rourky Zúženě připojené rourky Volné rourky

R
 Nahoru
Receptakulum (Nosič)
Útvar v plodnicích břichatkovitých hub, který v dospělosti vynáší teřich nad úroveň substrátu. Bývá pružný, pórovitý, často pestře zbarvený a mívá rodově charakteristický tvar (jednoduchý, rozvětvený nebo mřížovitý).

Resupinátní
Rozlité.

Rhizomorfy
Tlustě provazcovité útvary složené z hyf.

Rostrum (Krček)
Prodloužená a zúžená horní část perithecia, na vrcholu s ústím (ostiolem).

Rouško
Výtrusorodá vrstva. U vřeckovýtrusných hub je tvořená palisádou vřecek a parafýz a často se označuje i pojmem thecium. U stopkovýtrusných hub je tvořená palisádou bazidií a bazidiol, ve které jsou u některých druhů přítomny i cystidy a jiné tvarově odlišné elementy (např. hyfidie nebo sety).

Ruderální biotop
Lokality ovlivněné lidskou činností.

S
 Nahoru
Saproparazitické houby
Část svého životního cyklu žijí saprofyticky, část paraziticky.

Saprotrofie
Získávání výživových látek z odumřelých zbytků rostlin a organismů.

Sférocysty
Kulovité buňky.

Síťka
Očka ornamentovitě pospojovaná na povrchu třeně hřibovitých hub.

Sklerocium
Kompaktní, kulovitý, hlízovitý nebo protáhlý shluk vláken podhoubí, většinou obalený tmavou krycí vrstvou. Slouží k přetrvání nepříznivých podmínek. Po jejich odeznění ze sklerocia vyrůstají hyfy nebo plodnice.

Sorus
Shluk výtrusů nebo sporangií.

Spora
Výtrus. Pojem nejčastěji označuje pohlavně vzniklé výtrusy (askospory, bazidiospory).

Sporangiofor
Specializovaná hyfa nesoucí sporangium.

Sporangium
Nepohlavní struktura, ve které endogenně vznikají výtrusy.

Stélka (Thallus)
Tělo (např. hub, lišejníků, nebo řas), které není rozlišeno na pravé listy, stonky ani kořeny, často nemá ani diferencovaná pletiva.

Stroma
Kompaktní a různě tvarovaný shluk houbových vláken se zanořenými nebo povrchovými plodnicemi, nejčastěji typu perithecium.

Subgleba
Pletivo pod glebou (teřichem) v plodnici břichatkovitých hub.

Subikulum (Podložka)
Pavučinatá, vatovitá až tence kurovitá spleť houbových vláken, na níž se u některých hub tvoří plodnice.

T
 Nahoru
Teleomorfa
Pohlavní stadium houby, rozmnožující se pohlavními výtrusy (askosporami nebo bazidiosporami).

Teřich (Gleba)
Plodná oblast v plodnicích břichatkovitých hub. Tvoří jej pletivo obsahující bazidie s výtrusy. Zralý teřich bývá vatovitý, prachovitý nebo slizovitý.

Thalorhizy
Myceliové (podhoubí) provazce.

Thecium
viz. Rouško - Výtrusorodá vrstva u vřeckovýtrusných hub.

Třeň
Spodní část plodnice obvykle nesoucí klobouk.

Ú
 Nahoru
Ústí (Ostiolum)
Ústí na vrcholu plodnic vřeckovýtrusných hub (obvykle perithecií), často umístěné na prodloužené a zúžené horní části plodnice – krčku (rostrum).

V
 Nahoru
Velum
Obal plodnice u stopkovýtrusných hub (s výjimkou břichatkovitých, kde se obal nazývá peridie – okrovka). Kryje plodnice nebo jen hymenofor.

Vlášení (Kapilicium)
Vatovitý soubor vláken v teřichu břichatkovitých hub. Tvoří ho tlustostěnné, tmavě zbarvené a větvené hyfy bez přehrádek.

Vřecko (Askus)
Buňka vřeckovýtrusných hub, ve které se tvoří pohlavní výtrusy – askospory.

Výtrusy
Rozmnožovací tělíska hub.

Použitá literatura:
Vladimír Antonín: Encyklopedie hub a lišejníků, Academia, 2006
Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran: Přehled hub střední Evropy, Academia, 2013

Na všechny texty a fotografie na webu NaturAtlas.cz se vztahuje autorský zákon.
Bez souhlasu příslušného autora nelze texty ani fotografie jinde použít.
Zásady Cookies